Καταστατικό - kinetol

Το κίνημα Αιτωλοακαρνάνων είναι μια Εθελοντική Μη Κερδοσκοπική Κίνηση Πολιτών, ανοιχτή σε όλους τους Αιτωλ/νες, χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις, δεν εξαρτάται από κανέναν κομματικό, κυβερνητικό, κρατικό ή άλλο φορέα, δεν χρηματοδοτείται κρυφά ή φανερά από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής.
Το κίνημά μας έχει στόχο να γίνει μια δεξαμενή σκέψεων, προβληματισμών και ιδεών, για την ανάπτυξη του νομού καθώς και μοχλός πίεσης, προς όλους τους θεσμικούς φορείς, για την επίλυση των προβλημάτων και την υλοποίηση των θέσεων και των προτάσεων μας.
Ενεργοί Πολίτες Αιτωλ/νίας
Κίνημα Αιτωλοακαρνάνων
Μας ενώνουν πολλά! Δε μας χωρίζει τίποτα!
Θέματα που καίνε!
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταστατικό


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1:  Ίδρυση - Επωνυμία - Έμβλημα - Σφραγίδα
Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» που μπορεί να προφέρεται εν συντομία «ΚΙΝΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ».
Έμβλημα του Συλλόγου είναι η εντός κύκλου αποτύπωση του νομού που τον διασχίζει μια μπλε τεθλασμένη γραμμή που αναπαριστά τον ποταμό Αχελώο. Δεξιά και αριστερά στα επιμέρους τμήματα υπάρχει το κεφαλαίο γράμμα «Α» δηλώνοντας τα αρχικά της Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Περιμετρικά εντός του κύκλου αναγράφονται οι λέξεις: ΚΙΝΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ.
 Σφραγίδα του Συλλόγου, είναι το ίδιο το έμβλημα με την προσθήκη στο κάτω μέρος το έτος ίδρυσης: 2019. Ο σύλλογος έχει ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: www.kinetol.gr
 
Άρθρο 2: Έδρα
Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη του Αγρινίου. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία τόσο σε άλλες περιοχές της Αιτωλ/νίας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού, όπου υπάρχει ενδιαφέρον από Αιτωλοακαρνάνες της διασποράς.
 
Άρθρο 3: Σκοποί και Θεμελιώδεις Αρχές
Βασικός σκοπός του συλλόγου, είναι να αποτελέσει μια κυψέλη παραγωγής ιδεών και δράσεων με απώτερο σκοπό να βοηθήσει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική αναβάθμιση του νομού, βγάζοντας τους κατοίκους του από την μιζέρια της απραξίας και της φθορά της αδράνειας.
Επίσης θα επιδιώξει την προαγωγή του κοινωνικού οφέλους, του αισθήματος αλληλεγγύης των πολιτών και του εθελοντισμού. Αναλυτικότερα το σωματείο επιδιώκει:
1. Την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
2. Την ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση του και την δραστηριοποίησή του για διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.
3. Την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από κάθε είδους παρεμβάσεις.
4. Την προώθηση δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης.
5. Την ανύψωση του κοινωνικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μας.
6. Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και δημιουργικής συνεργασίας για τους κοινούς στόχους.
7. Την έρευνα, μελέτη και προβολή των κοινωνικών, οικονομικών, πνευματικών περιβαλλοντικών και εν γένει προβλημάτων της περιοχής και των κατοίκων καθώς και θεμάτων που άπτονται άμεσα ή έμμεσα με την ποιότητα ζωής.
8. Την συμβολή μέσα από το διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων την κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων και την ανάληψη δράσεων για τη διευθέτηση και επίλυση των προβλημάτων της τοπικής μας κοινωνίας.
9. Την συνεργασία και ανάπτυξη καλών σχέσεων με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παρόμοιων σκοπών και στόχων.
10. Την υποστήριξη εκδηλώσεων, προβολών, εκθέσεων, ομιλιών, ημερίδων που θα έχουν ως στόχο την επαφή του κοινού με τις δραστηριότητες του Συλλόγου, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση.
11. Την προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης, της συνεργασίας, της καλλιέργειας σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και μεταξύ αυτών και άλλων συλλόγων, οργανώσεων σε ευρωπαϊκό , εθνικό και τοπικό επίπεδο.
12. Την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των κατοίκων και των φορέων για όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα με την δημιουργία ομάδων εργασίας – προβληματισμού και προτάσεων για την επίλυση τους.
13. Την επιδίωξη διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
14. Λειτουργία εργαστηρίων πολιτικής σκέψης και διαλόγου, που θα αναδεικνύουν την πληρέστερη και ασφαλέστερη λειτουργία της Δημοκρατίας μας.

Άρθρο 4: Οι Βασικές Θεμελιώδεις Αρχές του Συλλόγου
  Το Κίνημα Αιτωλοακαρνάνων είναι μια Μη Κερδοσκοπική Κίνηση πολιτών, ανοιχτή σε όλους, χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις, δεν εξαρτάται από κανένα κομματικό, κυβερνητικό, κρατικό ή άλλο φορέα και αποτελεί σημείο επαφής πολιτών, οι οποίοι μέσω της εθελοντικής προσφοράς έχουν ως στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής και την ανάδειξη ζητημάτων μέσα από την κοινωνική, οικονομική, οικολογική και την πολιτική τους διάσταση.
  Υιοθετώντας το σύνθημα «Μας ενώνουν πολλά! Δεν μας χωρίζει τίποτα!» και μέσα από επιλεγμένες δράσεις ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να υπερασπιστούμε την ποιότητα του βιοτικού μας επιπέδου και των παρεχόμενων από κάθε φορέα υπηρεσιών που αφορούν τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας.
  Τα μέλη της Κίνησης Πολιτών προέρχονται από όλους τους επαγγελματικούς χώρους & κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν με βάση την αρχή της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας. Τα μέλη της είναι ισότιμα και δεν υπάρχει μόνιμος διαχωρισμός καθηκόντων.
  Ο σύλλογος απευθύνεται σε κάθε ευαισθητοποιημένο συμπολίτη/ισσα, που θα ήθελε να πάρει μέρος στις πρωτοβουλίες και στις εκδηλώσεις του. Μέλος του συλλόγου θεωρείται ο/η πολίτης που συμφωνεί με τις γενικές αρχές του, του καταστατικού και συμμετέχει ενεργά στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων. Κάθε πρόταση κατατίθεται υπόψη των μελών και –αν βρει αποδέκτες– σχηματίζεται ολιγομελής επιτροπή που θα συντονίσει την υλοποίηση της δράσης.
 
Άρθρο 5: Μέσα Δράσης
 Οι σκοποί του Συλλόγου μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα:
 1. Οργανώνοντας γραφεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
 2. Διοργανώνοντας επιστημονικές συναντήσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και εκδρομές.
 3. Διοργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες και παραστάσεις.
 4. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και δημιουργώντας βιβλιοθήκη.
 5. Οργάνωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
 6. Δημοσιεύσεις, εκδόσεις, μελέτες, αναλύσεις, χορηγίες, υποτροφίες, υποστήριξη ή διαχείριση κοινωνικών και πολιτιστικών οργανισμών, δομών ή φορέων, συνεργασίες με φορείς και συλλογικότητες.
 7. Συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία του συλλόγου.
 8. Συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς, εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιους φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών.
 9. Σύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, οργανώσεις κλπ.
 10. Λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
 11. Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, καλλιτεχνών, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων. 12. Τακτική ενημέρωση των μελών του για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα στις τοπικές εξελίξεις.
 12. Εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών του στις ελληνικές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
 13. Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών του και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
 14. Προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληματισμών των μελών και συνεργατών του και επιδίωξη συμμετοχής του Συλλόγου σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών του.
 15. Με την ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη του, τη ενθάρρυνση της πολυφωνίας και τη ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου, ανάμεσα στους απλούς πολίτες και στους κοινωνικούς, κρατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, αλλά και την επιστημονική κοινότητα.
 16. Με τη δημιουργία απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.
 17. Επιδιώκοντας τη συναίνεση των μελών και συνεργατών του για την υποστήριξη των θέσεών του, για τη διαχείριση των υποθέσεών του και δεσμεύεται να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις απόψεις των μελών και συνεργατών του.
 18. Με τη δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών με ειδικούς επιστήμονες με αντικείμενο εργασίας θέματα που απασχολούν τους πολίτες.
 19. Με τη δημιουργία νομικής ομάδας που θα ασχολείται με την μελέτη και προώθηση των ζητημάτων που προκύπτουν.
 20. Με την οργάνωση διάθεσης προϊόντων του νομού απ’ ευθείας από παραγωγούς, χωρίς μεσάζοντες.
 21. Με τη δημιουργία Τράπεζα Αίματος, για εξυπηρέτηση των μελών αλλά και των κατοίκων της περιοχής.
 Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες, όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ανωτέρω. Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού τους κόστους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 6: Διάρκεια
Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται για αόριστο χρόνο.
 
Άρθρο 7: Πόροι του Συλλόγου
1. Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από :
     • Δωρεές των μελών, των συνεργατών ή τρίτων, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή χορηγίες που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ.
    • Τα έσοδα από δραστηριότητες του Συλλόγου (εκδόσεις, εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, εκδρομές, υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών, συνέδρια, σεμινάρια κλπ).
    • Την ετήσια εισφορά των μελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία.
    • Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
    • Εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
    • Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή.
 2. Το δικαίωμα εγγραφής είναι δωρεάν, ενώ δεν υπάρχει υποχρέωσης καταβολής ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής. Υπάρχουν μόνο εθελοντικές προσφορές, για να καλύπτομε τα έξοδα προβολής μας και χορηγιών στα ΜΜΕ.
 3. Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Συλλόγου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή.
 4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του Συλλόγου δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Οι δωρεές είναι ονομαστικές και σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτές.
 5. Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 6. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να αρχίζει από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
 
Άρθρο 8: Βιβλία του Συλλόγου
 1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου
β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Βιβλίο Ταμείου ε. Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
στ. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών.
ζ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
η. Βιβλίο Υλικού και Περιουσιακών Στοιχείων του Συλλόγου
   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία των μελών και τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Το Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου ελέγχεται ετησίως από την Ελεγκτική Επιτροπή.
 4. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία, αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 9: Μέλη
    1. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Φίλοι και Δωρητές-Ευεργέτες. Η ιδιότητα του τακτικού μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις τους.
         α) Τακτικά Μέλη:
Τακτικό Μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 17 ετών) εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το ΔΣ και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη, στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.
Ενεργά μέλη πολιτικών κομμάτων ή σχηματισμών, εντός ή εκτός της Βουλής δεν γίνονται δεκτά.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει οριστικά σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.
         β) Επίτιμα Μέλη:
Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχουν διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλουν στη επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από φυσικά πρόσωπα και Οργανώσεις, Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σύλλογο.
        γ) Φίλοι του Συλλόγου:
Φίλοι του συλλόγου είναι αρωγά άτομα, που αποδέχονται τις αρχές και το καταστατικό του συλλόγου και θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά. Φίλος του συλλόγου, γίνεται κάποιος με αίτησή του δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις και δεν συμμετέχεις στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
    2. Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης για τις εργασίες του Συλλόγου και συμμετοχής σ’ αυτές.
    3. Τα μέλη του Συλλόγου κατά την εγγραφή τους λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.  
  δ) Δωρητές και Ευεργέτες του Συλλόγου:
α) Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1000 ευρώ.
β) Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1001 έως 3000 ευρώ.
γ) Μεγάλοι Ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 3001 ευρώ.
δ) Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ' εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων  ευεργετών αναγράφονται και σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του συλλόγου.
ε) Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 
Άρθρο 10: Κωλύματα εγγραφής και λόγοι αποκλεισμού Μέλους
 Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σύλλογο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό.
 Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους. Δεν γίνονται δεκτά ως συνδεόμενα ή τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Συλλόγου. Διαγράφονται επίσης με απόφαση του ΔΣ μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου για πολιτικό, οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος
 
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις Μελών
   1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια εισφορά προς το Σύλλογο ελάχιστου ύψους πέντε (5) Ευρώ . Τo παραπάνω ποσό μπορεί να μεταβάλλονται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ., δεν μπορεί, όμως, να είναι κατώτερο του προαναφερόμενου.
Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί διετία συνεπάγεται την διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.
    2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται: - να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις - να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου - να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Άρθρο 12: Δικαιώματα μελών
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις και διακρίσεις του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη.
 
Άρθρο 13: Παραίτηση Μελών
1. Τα μέλη του Συλλόγου δύνανται να αποχωρήσουν με την υποβολή έγγραφης παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η παραίτηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη οποιουδήποτε έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, του παραιτούμενου υποχρεούμενου να καταβάλει ολόκληρη την εισφορά του για το έτος αυτό.
3. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα μέλη και καταβάλουν τις συνδρομές τους από το έτος παραίτησης μέχρι και την επανεγγραφή τους.
 
Άρθρο 14: Διαγραφή Μελών    
  1.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Σύλλογο μέλος για κάθε έναν από τους ακόλουθους λόγους:
• Θανάτου
• Δικαιοπρακτικής ανικανότητας
• Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτόν.
• Μη καταβολής ετήσιας συνδρομής για διάστημα πέραν του έτους.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη διαγραφή του, με επιστολή που ταχυδρομείται συστημένη τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται από το Σύλλογο.
   3. Τα οριζόμενα στην παράγραφο δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί. 4. Μέλος που έχει διαγραφεί από το Σύλλογο μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΦ.ΕΠ.)
 
Άρθρο 15: Γενική Συνέλευση
  Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου, ταμειακά τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και που πρέπει να 5 αναγράφει και τα θέματα προς συζήτηση.
  Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) στα μέλη του Συλλόγου οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από 8 ημέρες. Στην περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα μέλη.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.
 
Άρθρο 16: Διαδικαστικές Λειτουργίες Γενικής Συνέλευσης
 Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελούμενο από τον Πρόεδρο τον Γραμματέα και ένα μέλος.
 Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως του χεριού), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το ΔΣ. ή για εκλογή μελών Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
 Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

Άρθρο 17: Εφορευτική Επιτροπή
 Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 18: Συγκρότηση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.
 Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη. Πιστεύοντας στη εναλλαγή των προσώπων το Δ.Σ. θα ανασυγκροτείται κάθε 12 μήνες.
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται διετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα. Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός δύο (2) μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.
 
Άρθρο 19: Διαδικασία εκλογής Δ.Σ.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία ως εξής:
α. Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν οποιαδήποτε αποφασιστικής σημασίας θέση στην ιεραρχία οποιουδήποτε κόμματος ή θρησκευτικής οργάνωσης.
Οι υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών, κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκλέγονται τα μέλη που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και η θητεία τους ορίζεται διετής. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως τακτικού μέλους, η θέση πληρούται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο καταλαμβάνει τη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει τη θητεία. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο Δ.Σ. και πρέπει να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για προσφυγή κατά των αρχαιρεσιών ή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση (αν γίνει προσφυγή).
 
Άρθρο 20: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.-Αρμοδιότητες
Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου και συγκροτείται σε Σώμα οπότε με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Βοηθό Ταμία, τον Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων σχέσεων και τον Υπεύθυνο Υλικού και Βιβλιοθήκης.
Αν ο σύμβουλος που προαναφέρθηκε δεν συγκαλέσει το Δ.Σ., τότε την ευθύνη της σύγκλησης αναλαμβάνει ο επόμενος σε ψήφους σύμβουλος κ.ο.κ.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που, κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Συλλόγου ενεργούντα ξεχωριστά ή από κοινού για να αναλαμβάνουν, αποσύρουν και εν γένει διακινούν καταθέσεις του Συλλόγου σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., υπογράφουν διπλότυπες αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και εν γένει πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Συλλόγου.
 
Άρθρο 21: Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.
  Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν πέντε (5) μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον έξη μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
  Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. τακτικό ή αναπληρωματικό, θέσει υποψηφιότητα για να αποκτήσει την ιδιότητα κάθε συμβουλίου κάθε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του από οποιαδήποτε θέση του στο Δ.Σ. ή της Ε.Ε. του σωματείου και την θέση του καταλαμβάνει το επόμενο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος και ξαναγίνεται σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος κατανομή των αξιωμάτων. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. που υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές.

Άρθρο 22: Πρόεδρος
 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
 Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του Συλλόγου και την τήρηση των αποφάσεων των ΓΣ και του Δ.Σ. λαμβάνοντας κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Συλλόγου ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.
 Ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Συλλόγου σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 23: Αντιπρόεδρος
 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Δ.Σ. Ελέγχει και συντονίζει την πορεία και τις δραστηριότητες των διαφόρων ομάδων δράσης του Σωματείου και δρα επικουρικά προς την λειτουργία αυτών, ενημερώνει δε το Δ.Σ. σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Έχει την ευθύνη διαχείρισης της τράπεζας αίματος του Σωματείου. Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 
Άρθρο 24: Γενικός Γραμματέας
 Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. του Συλλόγου, συντάσσει τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 25: Ειδικός Γραμματέας
  Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον γενικό γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, δηλώνει αδυναμία ή όταν ο ίδιος το ζητήσει. Συνδράμει τον Γενικό Γραμματέα γενικώς στο έργο του και στην σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ..
  Είναι δυνατόν -για τον οποιοδήποτε λόγο- να του ανατεθούν , προσωρινά ή μόνιμα, ένα μέρος ή καθ’ ολοκληρίαν καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, με απόφαση του Δ.Σ..
Όταν και για όσο τον αναπληρώνει υποχρεούται -αντ’ αυτού- να φροντίζει την εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει αυτός, όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο 24.
  Τον Ειδικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 
Άρθρο 26: Οργανωτικός Γραµµατέας
  Ο Οργανωτικός Γραμματέας ερευνά και προτείνει στο Δ.Σ. κάθε ενέργεια και δράση που θα μπορεί να συνδράμει προς την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, την επέκταση αυτών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτική δραστηριοποίησή του.
 Εισηγείται στο ∆.Σ. για οργανωτικά θέµατα επικοινωνίας µε άλλα κινήματα και συλλόγους και υλοποιεί σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. Οργανώνει και προγραμματίζει τις διάφορες εκδηλώσεις (συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, διαλέξεις, συνέδρια, αποστολές κ.λπ.). Σε συνεργασία µε το Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις µε άλλες κινήσεις. Τον Οργανωτικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 
Άρθρο 27: Ταμίας
  Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου (π.χ. λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Συλλόγου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό του Συλλόγου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες.
 Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο 8 του Συλλόγου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Βοηθός Ταμία ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 28: Βοηθός Ταμία
  Ο βοηθός ταμίας αναπληρώνει τον ταμία, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, δηλώνει αδυναμία ή όταν ο ίδιος το ζητήσει.
 Είναι δυνατόν -για τον οποιοδήποτε λόγο- να ανατεθούν στον Βοηθό Ταμία, προσωρινά ή μόνιμα, ένα μέρος ή καθ’ ολοκληρίαν καθήκοντα του Ταμία, με απόφαση του Δ.Σ..
Όταν και για όσο τον αναπληρώνει υποχρεούται -αντ’ αυτού- να φροντίζει την εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει αυτός, όπως ορίζεται στο παραπάνω
Τον Βοηθό Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 
Άρθρο 29: Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει στην καλή προβολή του συλλόγου και των διαφόρων εκδηλώσεών του προς την τοπική κοινωνία.
 Εφαρμόζει πιστά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει τα ΜΜΕ για τις αποφάσεις του.
 Ενημερώνει την ιστοσελίδα και την ομάδα f/b του συλλόγου.
 Έρχεται σε επαφή με τους διαφόρους χορηγούς του συλλόγου και ερευνά την αγορά για νέους χορηγούς. Φροντίζει για τη φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων κινημάτων αλληλεγγύης. Οργανώνει σε συνεργασία µε τον Οργανωτικό Γραμματέα συνεντεύξεις και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τον Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 30: Υπεύθυνος Υλικού και Βιβλιοθήκης
 Είναι υπεύθυνος για το υλικό του Συλλόγου για την κατάστασή του και για τη συντήρηση του υλικού και της ακίνητης περιουσίας του. Είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της βιβλιοθήκης.
 Είναι υπεύθυνος για τις εν γένει εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Σύλλογο καθώς επίσης για το υλικό του Συλλόγου.
 Τηρεί βιβλίο Υλικού και γνωρίζει πάντα που έχουν διατεθεί τα υλικά και σε ποιούς. Είναι υπεύθυνος να τροφοδοτεί τις δράσεις με τα υλικά που ζητούν οι υπεύθυνοι των δράσεων καταγράφοντας τις ανάγκες τους.
 Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, δεν πωλούνται, δεν δωρίζονται, δεν ενοικιάζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν παραχωρούνται για χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή άλλο Φορέα ή επιχείρηση ή Σωματείο ή Ομάδα ατόμων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο, για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού.
 
Άρθρο 31: Ομάδες Δράσεων
 Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. συγκροτεί Ομάδες Δράσεων και ορίζει υπεύθυνους των Ομάδων Δράσεων από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.
 1. Λειτουργούν Ομάδες Δράσεων για κάθε τομέα δράσης του Συλλόγου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 2. Ο υπεύθυνος κάθε Ομάδας Δράσης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ο οποίος και έχει την ευθύνη για την λειτουργία της Ομάδας του.
 3. Οι Ομάδες αυτές εισηγούνται στο Δ.Σ. μέσω του υπευθύνου τους για κάθε θέμα αρμοδιότητάς τους που αποφασίζουν και έχουν τη σχετική ευθύνη υλοποίησης των συγκεκριμένων αποφάσεών της.
 4.Την επιλογή των Μελών της ομάδας, την εύρυθμη λειτουργία, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αποφάσεών της τον έχει ο υπεύθυνος της ομάδας. Ο αριθμός των μελών της δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών και σε κάθε περίπτωση σχηματίζουν περιττό αριθμό.
 5. Οι συνεδριάσεις γνωστοποιούνται με ανακοίνωση του Υπεύθυνου της Δράσης και είναι ανοικτές στα Μέλη του Σωματείου και στους κατοίκους της περιοχής και με δικαίωμα λόγου.
 6. Οι Ομάδες Δράσεων του Σωματείου λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ. Όλες οι αποφάσεις τους εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το Δ.Σ. του Σωματείου.
 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32: Κανονισμός λειτουργίας
  1. Το Δ.Σ. με απόφασή του συντάσσει και τηρεί κανονισμό λειτουργίας όλων των δράσεων.
  2. O εγκεκριμένος Κανονισμός Λειτουργίας γνωστοποιείται στα Μέλη και εφαρμόζεται από το Δ.Σ., τα Μέλη και τα μη Μέλη του Συλλόγου που συμμετέχουν στις όποιες δραστηριότητες
 
Άρθρο 33: Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
  Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και η θητεία της είναι διετής. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά .
  Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους της σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρό της.
  Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεών της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου στη Γενική Συνέλευση, και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Επιτροπής.
  Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
  Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει τις έγγραφες εκθέσεις στη Γ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που διαφωνεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 34: Τροποποίηση του καταστατικού
  Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. του Συλλόγου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.
 
Άρθρο 35: Διάλυση του Συλλόγου
 Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.
 Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου.
 
Άρθρο 36: Ισχύς του καταστατικού
 Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί Σωματείων και τον Αστικό Κώδικα. Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από τριάντα έξι (36) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη του, θα ισχύει δε από την καταχώρισή του στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Ειρηνοδικείου Αγρινίου.

(για την εγγραφή σου κάνε κλικ εδώ)


Επιστροφή στο περιεχόμενο